Mezoterapia skóry twarzy

MEZOTERAPIA

Witaminowy koktajl

 • CZAS ZABIEGU
  20-30 min.
 • ZNIECZULENIE
  Miejscowe
 • POWTÓRZENIA
  4
 • REKONWALESCENCJA
  1-3 dni
 • CENA ŚREDNIA
  400 zł
 • CENA MAKSYMALNA
  1200 zł

O metodzie.

Mezoterapia Igłowa to zabieg pole­ga­jący na wstrzy­ki­wa­niu małych dawek sub­stan­cji lecz­ni­czej bez­po­śred­nio w skórę. Roztwory są dobierane indywidualnie do każdego pacjenta. Zazwy­czaj jest to mie­szanka trzech sub­stan­cji rewi­ta­li­zu­ją­cych (odmła­dza­ją­cych) i rege­ne­ru­ją­cych, zwa­nych kok­taj­lami. Składniki czynne to m.in. kwas hialuronowy, witaminy, mikroelementy (cynk, krzem), enzymy (hialuronidoza), wyciągi tkankowe i roślinne. Substancje te nie prze­cho­dzą do układu krą­że­nia, lecz dzia­łają miej­scowo, powoli roz­cho­dząc się w skó­rze i popra­wia­jąc jej kondycję. Kwas hia­lu­ro­nowy będący głów­nym skład­ni­kiem kok­tajli mezo­te­ra­peu­tycz­nych jest rów­nież związ­kiem natu­ral­nie wystę­pu­ją­cym w naszej skó­rze. Działa jak gąbka wią­żąc w skó­rze wodę. Już jedna czą­steczka potrafi zwią­zać ok. 250 czą­ste­czek wody. Z upły­wem czasu ilość kwasu hia­lu­ro­no­wego w skó­rze ulega znacz­nemu zmniej­sze­niu, przez co skóra traci swoją jędr­ność, staje się bar­dziej prze­su­szona i poja­wiają się zmarszczki. Dostar­czane do skóry przy pomocy mezo­te­ra­pii wita­miny wyka­zują 100% swo­jej prze­wi­dzia­nej aktyw­no­ści. Dzięki bez­po­śred­niej dro­dze poda­nia wita­miny nie utle­niają się, a ich ilo­ść wystar­cza­ do sty­mu­lacji różnych pro­cesów meta­bo­licznych skóry, w tym odnowy skóry doj­rza­łej, rege­ne­ra­cji tkanki po urazach, wygła­dze­nia zmarsz­czek oraz poprawa napię­cia i ela­stycz­no­ści dzięki wytwo­rze­niu nowych włó­kien kola­ge­no­wych.

Dla kogo mezoterapia?

Dla Ciebie, jeżeli chcesz odmłodzić skórę, zahamować wypa­da­nie wło­sów, powsta­wa­nie cel­lu­litu, roz­stę­pów i przebarwień oraz pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Zabiegi mezo­te­ra­pii można wyko­ny­wać miej­scowo np. tylko na oko­licę oczu lub kom­plek­sowo na całą twarz, szyję, dekolt lub dłonie.

Jako to działa?

Podczas zabiegu Lekarz za pomocą zastrzy­ków śród­skór­nych wpro­wa­dza sub­stan­cje odżyw­cze w odpo­wied­nie miej­sca, takie jak: twarz, szyja, dekolt, biust, oko­lice oka, skóra owło­siona głowy, pośladki, uda i brzuch. Poprzez mikronakłucia przebija się przez rogową warstwę naskórka i dociera do skóry właściwej. Tam, ze skomponowanego wcześniej preparatu, wypuszcza mały, wielkości ziarna pieprzu, bąbelek. Cała operacja odbywa się przy znieczuleniu miejscowym i przypomina szczepienie.

Powikłania i przeciwwskazania.

Po zabiegu na skó­rze widoczne są małe uwy­pu­kle­nia przy­po­mi­na­jące kro­pelkę wody umiesz­czoną pod skórą. Ślady iniek­cji ustę­pują stop­niowo przez okres ok. 2 dni, jed­nak nie wyma­gają domo­wej rekon­wa­le­scen­cji. Przeciwwskazaniem do zabiegu są:

 • aler­gie
 • ciąża
 • cukrzyca (nie­wy­rów­nana)
 • stany zapalne skóry
 • opryszczka
 • skóra źle tole­ru­jąca iniek­cje (skóra bar­dzo płytko una­czy­niona lub z podat­no­ścią do powsta­wa­nia bliznowców),
 • tera­pie lekami obni­ża­ją­cymi krze­pli­wość krwi,
 • cho­roba nowotworowa

Pełny efekt…

jest uza­leż­niony od stanu skóry oraz ocze­ki­wań pacjenta. W inten­syw­nej fazie zaleca się wyko­na­nie ok. 4 zabie­gów w odstę­pach 2-3 tygo­dnio­wych. W fazie pod­trzy­mu­ją­cej zaleca się 5-7 zabiegów w roku. Do mezoterapii nie trzeba długo przekonywać, już od pierwszych zabiegów obserwuje się:

 • rewitalizację skóry
 • błyskawiczna poprawa nawilżenia
 • poprawa elastyczności i napięcia
 • spłycenie drobnych zmarszczek
 • więcej blasku i odmłodzenie

Warto wiedzieć przed zabiegiem

 • Pacjent po wyklu­cze­niu wszyst­kich prze­ciw­wska­zań nie powi­nien przyj­mo­wać przez okres 7-10 dni aspi­ryny i innych leków obni­ża­ją­cych krze­pli­wość krwi. W przy­padku pacjen­tów z dużą podat­no­ścią do zasi­nień zaleca się przez okres ok. 1-2 tygo­dni przed pla­no­wa­nym zabie­giem sto­so­wa­nie na obszar zabiegu maści z wita­miną K, przyjmowanie Arniki oraz Vit C i Calcium.
 • U pacjen­tów z niskim pro­giem bólu ist­nieje moż­li­wość zasto­so­wa­nia znie­czu­le­nia. Na ok. 30-40 min. przed zabie­giem nakłada się krem znie­czu­la­jący. Można zasto­so­wać rów­nież inne formy miej­sco­wego znie­czu­le­nia, temat ten należy prze­dys­ku­to­wać z leka­rzem w trak­cie konsultacji.
 • Osobom, które wykonują zabieg po raz pierwszy i mają dodat­kowo ten­den­cję do wystę­po­wa­nia sinia­ków zaleca się wyko­na­nie mezo­te­ra­pii np. przed weekendem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli interesuje cię ten zabieg, bądź masz dodatkowe pytania – skontaktuj się z nami. Odpowiemy i doradzimy kont